ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 15991/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Για την απόφαση έγκρισης προσωρινών πινάκων κατάταξης των επιλεγέντων και επιλαχόντων και πινάκων αποκλεισθέντων, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 15991/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΦ2046ΨΖ2Ν-ΗΩΨ) πατήστε εδώ.