Εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτοματισμών

English

 

Το εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτοματισμών (Robotics and Automation Laboratory) ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 2292/6-7-2017 τ. Β και το ΦΕΚ 3165/12-08-2019.

Το εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτοματισμών δραστηριοποιείται στη διδασκαλία, την πρωτότυπη έρευνα και την ανάπτυξη σε όλες τις πτυχές του αυτομάτου ελέγχου, της ρομποτικής και των εφαρμογών τους.

Σκοπός του Εργαστηρίου

 1. Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα αντικείμενα της Ρομποτικής και του Αυτοματισμού.
 2. Η κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
 3. Η συνεργασία κάθε μορφής με ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής.
 4. Η συνεργασία:
  • με φορείς του δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς καθώς και διεθνείς οργανισμούς
  • με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και τη βιομηχανία με στόχο τη προώθηση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία ή την υποβολή προτάσεων στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.
 5. Η παροχή υπηρεσιών συναφών
 6. Η συνεισφορά και διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

Αντικείμενα Έρευνας

 • Θεωρία και σχεδιασμός συστημάτων και στοιχείων ελέγχου συμπεριλαμβανομένου τον εύρωστου, εποπτικού και κατανεμημένου ελέγχου χρησιμοποιώντας αλγεβρικές, γεωμετρικές, στοχαστικές, μη γραμμικές μεθόδους και μεθόδους βελτιστοποίησης, επιπλέον συμπεριλαμβάνοντας θεωρία παιγνίων και εκτίμηση καταστάσεων, προσαρμοστικό έλεγχο, νευρωνικά δίκτυα, εκτίμηση παραμέτρων και διάγνωση σφαλμάτων.
 • Τεχνητή νοημοσύνη, ασαφή και έμπειρα συστήματα, ιεραρχικά συστήματα και συστήματα ανθρώπου – μηχανής, όλα τα μέρη της τεχνολογίας συστημάτων που μελετούν την αξιοπιστία στοιχείων και συστημάτων.
 • Επεξεργασία δεδομένων και υπολογιστές για σχεδίαση με τη βοήθεια υπολογιστή, κατεργασίες και έλεγχος σε διάφορες βιομηχανικές και άλλες διεργασίες, σε διαστημικά οχήματα και αεροπλάνα, σε συστήματα κυκλοφορίας, σε εθνικές οικονομίες, σε συστήματα ισχύος σε γεωργικές και φυσικές πηγές πρώτων υλών.
 • Κινηματική, δυναμική, έλεγχος και προσομοίωση ρομπότ ευφυών μηχανών και συστημάτων, σχεδίαση χειρισμών, σχεδίαση ρομποτικών μηχανισμών και μαθηματικά και υπολογιστικά ζητήματα στη ρομποτική και τους αυτοματισμούς.
 • Ευφυείς συσκευές και μετρήσεις, όραση και άλλοι αισθητήρες χωρίς επαφή, οπτικά και άλλα αισθητήρια συστήματα επαφής, ολοκλήρωση αισθητήρων και μηχατρονική. Ελεγχόμενοι Ηλεκτρομηχανικοί, Υδραυλικοί και Πνευματικοί ενεργοποιητές.
 • Συναρμολόγηση και προγραμματισμός έργου, τηλεγχείρηση και τηλερομπότ, κίνηση ρομπότ, σχεδιασμός τροχιάς και πλοήγηση, κινούμενα ρομπότ, μετακίνηση με πόδια, μικρο-ρομπότ και κυψελιδωτά και συνεργαζόμενα ρομπότ.
 • Ρομπότ στις κατεργασίες και στους ευέλικτους αυτοματισμούς, διαχείριση ευέλικτων αυτοματισμών, οικολογικές κατεργασίες, μοντελοποίηση, ανάλυση και υποστήριξη αλυσιδωτής διαχείρισης σε επιχειρηματικό επίπεδο, και συσχετίσεις στη σχεδίαση με υπολογιστή, τεχνολογία και συστήματα κατεργασιών και πληροφορικής.
 • Ρομποτική στις κατεργασίες, και σε λιγότερο δομημένα περιβάλλοντα, όπως είναι οι υπηρεσίες, οι ιατρικές εφαρμογές, οι κατασκευές, η διαστημική, τα υποθαλάσσια συστήματα και τα ευφυή οχήματα και οι ευφυείς δρόμοι.
 • Μεθοδολογίες εφαρμογών της ρομποτικής και των αυτοματισμών, όπως είναι τα συστήματα διακριτών συμβάντων, τα δίκτυα Petri, η βελτιστοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, τα νευρωνικά δίκτυα, τα ασαφή συστήματα.
 • Ρομποτική και ευφυή συστήματα που συσχετίζονται με αρχιτεκτονική υπολογιστών και λογισμικό, προχωρημένες γλώσσες προγραμματισμού, περιβάλλοντα λογισμικού, βάσεις δεδομένων, πλασματική πραγματικότητα, και ενδοπροσωπία ανθρώπου – μηχανής. Αυτόματη διαχείριση γνώσης.

Μέλη

Επιστημονικό Έργο

Επικοινωνία

Εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτοματισμών
Γενικό Τμήμα
Εγκαταστάσεις ΕΚΠΑ Ψαχνά Ευβοίας
Νέα Κτήρια, Αίθουσα Δ3
ΤΚ 34400
Θέση Σκληρό
Email: ral@core.uoa.gr
Tηλ.: (+30) 22280 99611