Γενικό Τμήμα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τα Όργανα Διοίκησης του Γενικού Τμήματος είναι τα εξής:

  • Συνέλευση του Γενικού Τμήματος
  • Πρόεδρος Τμήματος: Σταμάτιος Βολιώτης, Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Χαράλαμπος Τσίτουρας, Καθηγητής